รูปแบบงานประกัน
ภายใต้การดูแลของเรา

Our Services

Life Insurance

เพื่อการันตีรายได้ล่วงหน้า

Health Insurance

ด้วยความคุ้มครอง สูงสุด 10 เท่า ในระยะเวลาการจ่ายเบี้ยเพียง 2 ปี

Non-Life Insurance

ประกันอื่นๆ เช่น อัคคีภัย ประกันรถยนต์ ประกันอุทกภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Education Planning

เพิ่มความมั่นใจในการดูแลค่าใช้จ่ายการเรียนของบุตรหลานของคุณ

Retirement Planning

ร่วมวางแผนการใช้เงินหลักเกษียณอายุทำงาน ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

Tax Planning

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

Investment

นำเงินมาลงทุนสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม